ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗN ONLINE ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ HEAILING WISDOM


Για να μπορέσουμε να καταστήσουμε βιώσιμο αυτό το online μοντέλο διαλογισμών χρειάζεται να εκδηλώσουμε σεβασμό και υποστήριξη στους οργανωτές, μεταφραστές και τους δημιουργικούς καλλιτέχνες.

Για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η όμορφη εργασία λάβαμε μια έκδηλη και γενναιόδωρη προσφορά βοήθειας και υποστήριξης από τους τρεις οργανωτές, οκτώ μεταφραστές, και τους πολυάριθμους δημιουργικούς καλλιτέχνες που βοηθούν σε κάθε συνεδρία να προχωρήσουμε μπροστά με μεγάλη επιτυχία. Εξαιτίας της υπεράριθμης ανταπόκρισης στις συναντήσεις των διαλογισμών, τώρα απαιτούνται περίπου 50 ώρες εβδομαδιαίως μόνο για την οργάνωση αυτών των συνεδριών, συμπεριλαμβανομένων των χρονοβόρων μεταφράσεων όλων των εγγράφων. Οι οργανωτές και οι μεταφραστές είναι το κλειδί της επιτυχίας μας. Η δουλειά τους είναι πολύ δύσκολη. Χωρίς αυτούς τίποτα δεν είναι δυνατό σε αυτό το επίπεδο.

Διδάχθηκα τόσο από τη Hilda Charlton που υπήρξε η βασική μου δασκάλα όσο και από το Dr. Bert Hellinger, να διασφαλίζω ότι υπάρχει εξίσου ισορροπία σε αυτό που δίνω και σε αυτό που παίρνω. Διαφορετικά η επιτυχία δεν θα φτάσει στην κίνηση προς τα εμπρός. Σε πολλές πνευματικές ομάδες μπορεί κάποιος να διακρίνει ακραίες μονομερείς συμπεριφορές. Εδώ καλούμαστε να εργαστούμε στον κύκλο της αγάπης και του σεβασμού, τιμώντας και υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλο..

Υποστηρίξτε τους οργανωτές και τους μεταφραστές
Δεδομένου του χρόνου και της πολυπλοκότητας αυτού που απαιτείται για να μπορέσουν οι διαλογισμοί να προχωρήσουν με τρόπο μαγικό και ομοιόμορφο, ζητώ κάθε ένα από εσάς που αισθάνεται το κάλεσμα και έχει τη δυνατότητα να κάνει μια εβδομαδιαία χορηγία στα πλαίσια της άνεσης που διαθέτει σαν μια προσφορά υποστήριξης και ευγνωμοσύνης στους οργανωτές και μεταφραστές.

Υποστηρίξτε τους Δημιουργικούς Επαγγελματίες
Για τους δημιουργικούς καλλιτέχνες, οργανώνουμε μηνιαίες συναυλίες για να ενισχύσουμε τις προσφορές σε αυτούς. Ξανά, παρακαλώ κάντε τη δωρεά που σας κάνει να αισθάνεστε άνετα στη διάρκεια της συναυλίας κάθε μήνα.Με ευγνωμοσύνη,
Ο Ron Young

SUPPORT HEALING WISDOM ONLINE MEDITATION SERIES


To make this online model sustainable we need to respect and support the organizers, translators and creative artists


For this beautiful work to manifest we have received a profound and generous offering of support and service from the three organizers, nine translators, and the numerous creative artists who assist at each session in taking us forward with great success. Due to the extraordinary response to the meditations, it now takes over 50 hours per week just to organize these sessions including the time-consuming translations of all documents. The organizers and translators are the key to our success, their work is very difficult. Without them, nothing is possible at this level.  

I was taught by both my root teacher Hilda Charlton, and by Dr. Bert Hellinger, to make sure that the balance of giving and taking is equal, or success will not arrive in the movement forward.  In many spiritual groups you see extreme one-sided behavior, here we are called to work in the circle of love and respect, honoring and supporting each other.

Support the Organizers and Translators
Given the time and complexity of what is required for the meditations to magically and seamlessly go forward, I ask each of you who feel called and are able, to make a weekly donation from within your comfort zone as an offering of your support and gratitude to the organizers and translators. 

Support the Creative Professionals
For the creative artists,
we are organizing monthly concerts to assist in offerings to them. Again, please donate from within your comfort zone for them during the concert each month.

With Gratitude,
Ron Young

Stacks Image 1844